• nybanner

Önümler

Meşhur içerki transport agenti

Gysga düşündiriş:

Import, ýerli ýaşaýjylardan önümçilik ýa-da sarp etmek üçin zerur bolan çig mal, önüm we hyzmatlaryň satyn alynmagyny aňladýar.Importyň maksady arzan bahaly önümçilik girdejilerini almak ýa-da ýurtda ýok önümler we hyzmatlar üçin monopoliýa girdeji almak we beýleki ýurtlardan we sebitlerden satyn almak.Oňa gowy düşünilýär.Mysal üçin, elektrik ulaglary beýleki ýurtlardan öz ýurtlaryna satyn alynýar.Oňa import diýilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Import edilende, her önüm import nyrhlaryna sezewar edilýär we her önümiň nyrhlary biri-birine gabat gelmeýär.Import salgytlary hem ýurduň daşary syýasatynyň möhüm serişdesidir.Syýasy we ykdysady gatnaşyklaryň zerurlyklaryna görä, käbir ýurtlar dürli ýurtlardan bir haryt üçin dürli salgyt stawkalaryny girizerler we şeýlelik bilen bir dürli diferensial çemeleşmäni emele getirerler.Bu diferensial çemeleşme standart hökmünde ulanylsa, import salgytlaryny adaty salgytlara, iň köp halanýan ýurt salgytlaryna, ýeňillikli salgytlara we umumy ýeňillikli ulgamlara bölmek bolar.Baş gahrymanymyz ýaly, elektrikli awtoulag ýerli ýerlerde has ýokary nyrh.Import gümrük taýdan resmileşdirilmegi üçin bu has ýokary.Şeýle hem, bu ugura ünsi jemläris we önümlerimiziň nyrhlaryny ep-esli azaldyp biljek käbir salgyt salynýan önümlere gabat geleris, şeýlelik bilen welosiped importyny hem öz önümlerimiziň daşalmagy bilen baglanyşykly çykdajylaryň bir bölegini azaldyp bileris. welosipedleri import etmegiň kwalifikasiýasy, ýogsam gümrük resmileşdiriş bankynda harytlaryň arassalanmazlygy sebäpli aýyrmak töwekgelçiligi bolup biler.Elektrik ulaglaryny daşamak pudagy bilen 10 ýyl bäri meşgullanýarys.Elektrik ulagy meýdanynda, hemişe daşary ýurtly dostlarymyza howpsuzlyk, rahatlyk we rahatlyk hyzmat düşünjesini berjaý edýäris we goldawy we çydamlylygy üçin daşary ýurtly dostlara elmydama minnetdarlyk bildirýäris.Geliň, Jiachengiň daşary ýurtlardaky abraýy içerki abraýdan pes däl.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň