• nybanner

Şençzhenen Jiacheng International Cargo Co., Ltd.

Şençzhenen Jiacheng International Cargo Co., Ltd.

Şençzhenen Jiacheng Halkara ightük Co.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Global Express Co., Ltd.Topar kompaniýasy bilen 150 daşary ýurt agentiniň arasynda gowy hyzmatdaşlyk bilen.Kompaniýamyz içerki we daşary ýurtly müşderiler üçin gowy FBA-ny birinji derejeli transport bilen üpjün edip biler.Esasy iş, elektrik ulaglaryny Iňlis deňiz gatnawy, deňagramly ulaglar, skuterler, halkara import we eksport hyzmatlary we işiň gerimi ýük almagy öz içine alýar.

Zakaz bermek, gümrük taýdan resmileşdirmek, birleşdirmek, transport resminamalaryny bermek, ýük daşamak, ammar we ätiýaçlandyryş.Daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyz bilen ýakyn hyzmatdaşlygyň üsti bilen, harytlaryňyzy dünýäniň islendik ýerine çalt we ygtybarly iberip biljek logistika çözgütleriniň doly toplumyny hödürleýäris.

Adaty logistika üpjünçisi hökmünde Jiacheng International, müşderiler we hyzmatdaşlar bilen gowy hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmagyň gaty möhümdigine ynanýar.Müşderilerimizi diňlemek bilen, öňegidişligimizi dowam etdirýäris we müşderilerimize has ýokary hyzmat bermek bilen buýsanýarys.

Jiacheng International Logistic ýokardaky borçnamalary ýerine ýetirmek üçin hyzmat şygarymyz hökmünde “wagtynda we ygtybarly, ygtybarly gelmegi” talap eder.

Theyllaryň dowamynda kompaniýanyň ähli kärdeşleri ösüş kanunyna ygrarly boldular, halkara logistika kärhanasyna öwrüldiler we müşderilere ýük nyrhyny we iň çalt hyzmatyny hödürlediler.

Işewürlik pelsepesi: adamlara gönükdirilen, müşderilere gönükdirilen, hünärmen we hyzmatlara gönükdirilen.

Döredileli bäri kompaniýa hemişe zehinlere esaslanýan we dogruçyl işewürlik ýörelgesine eýerdi, pudak elitalaryny ýygnady, daşary ýurt ösen maglumat tehnologiýalaryny, dolandyryş usullaryny we kärhana tejribesini içerki kärhanalaryň aýratynlygy bilen birleşdirdi, kärhanalara ähli taraplaýyn üpjün etdi. çözgütler we kärhanalara dolandyryş derejesini we önümçilik ukybyny ýokarlandyrmaga kömek etdi, kärhanany ýiti bazar bäsleşiginde hemişe bäsdeşlige ukyply ediň we kärhananyň çalt we durnukly ösüşini amala aşyryň.

1. Angliýa / EUB özbaşdak ösen ugurlar;

2. Getirmekden başlap, kwitansiýa çenli, ulgam talaplary we ýörite işgärler yzarlaýarlar;

3. Daşary ýurtlarda ammar, bir bölek iberiş we beýleki goldaw hyzmatlary

 

 


Iş wagty: 24-2021-nji sentýabr