• nybanner

Deňiz işleýiş şertleri

Deňiz işleýiş şertleri

Harytlaryň deňiz arkaly halkara daşalmagy, ýük daşaýjy tarapyndan iberilen ýükleri bir ýurduň portundan başga bir ýurduň portuna deňiz arkaly daşamak, deňze gidýän gämini ulag serişdesi hökmünde ulanmak we ýükleri sylag hökmünde almak deňiz ýük daşamak şertnamasy.

Halkara Okean ightükleri (Halkara Okean ightükleri) halkara söwdasynda iň möhüm transport usulydyr.Halkara söwda mukdarynyň üçden iki böleginden gowragy, ýurduň import we eksport harytlarynyň köpüsi ummanyň transporty bilen daşalýar.

“Jiacheng International” iňlis deňiz ulaglary pudagyna ygrarly.Esasan elektrik ulagy önümlerini daşaýar.Elektrik ulagynyň import kärleri we gümrük taýdan durnuklylygy bar.Her hepde takmynan 15-20 sany elektrik ulagy şkafy bar we takmynan 3000-5000 ulag Angliýa iberilýär., Howpsuzlyk we ygtybarlylyk biziň iş pelsepämizdir.Yantian, Şençzhenen şäherinden gidýän port we Angliýa, Felikstowe porty, ýüklemekden ýük daşamakdan gapylara eltmek üçin bir nokatly hyzmat tejribesidir.Biz Hytaý bilen has köp baglanyşyk.Iňlis düwmeleri bilen, Hytaýdan harytlary alyjylara howpsuz we zyýansyz daşamak biziň maksadymyz we wezipämizdir. Iň oňat önüm, iň gowy hyzmat we iň gowy abraý.

Biziň pelsepämiz: “bitewilige esaslanýan, güýç ilki bilen müşderilere tüýs ýürekden hyzmat edýär”.Biziň kompaniýamyz ilki bilen müşderiniň iş pelsepesine we ilki bilen hyzmat edýär.Ajaýyp IT hyzmatynyň hili, hünär tehniki hyzmat güýji we ökde müşderi hyzmat topary bilen kompaniýamyz maglumat döwründe ýokary tizlikli ýolda bökmegi üpjün edýär we durnuklylyk, ösüş, wepalylyk, netijelilik Bitewilik we innowasiýa ruhy, hormat zehinler we tehnologiýa üns bermek, müşderiler maglumat tehnologiýasyny ösdürmegiň iň soňky üstünliklerinden lezzet almak bilen bir hatarda iň ýokary artykmaçlyklary gazanyp bilerler.

 


Iş wagty: 24-2021-nji sentýabr