• nybanner

Önümler

Daşary ýurtdaky ammar agenti hyzmatyna toplumlaýyn elektrik welosiped gümrükhanasy

Gysga düşündiriş:

Gümrük taýdan resmileşdirmek ykdysady termin.Customsagny, gümrük taýdan resmileşdirmek, harytlary import etmek, eksport etmek ýa-da daşamak bilen bir ýurduň gümrük çägine gireninde we çykanda dürli kanunlara, kadalara we düzgünlere laýyklykda ýerine ýetirilmeli proseduralara degişlidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Diňe dürli borçnamalary ýerine ýetireninden we gümrük deklarasiýasy, gözden geçirmek, salgyt salmak, goýbermek we gümrük taýdan resmileşdirmek üçin beýleki amallardan geçensoň, harytlar goýberilip bilner we eýesi ýa-da deklarasiýa harytlary alyp biler.Şonuň ýaly-da, import we eksport harytlaryny daşaýan dürli ulag serişdeleri gümrük gullugyna yglan etmeli, gümrük resmileşdirmelerinden geçmeli we gümrükden rugsat almaly.Gümrük taýdan resmileşdirme döwründe harytlar, import edilse, eksport edilse ýa-da daşalsa-da, gümrük gözegçiligi astyndadyr we erkin dolanyşyga ýol berilmeýär.

Mysal üçin, elektrik ulaglary gümrük taýdan resmileşdirilmegine degişlidir.Ekspress import barada aýdylanda bolsa, onuň artykmaçlyklary aýdyňdyr.Ilki bilen, ýük eýesine resminamalary we degişli şahadatnamalary bermek zerurlygy ýok.Ikinjiden, talap edilýän maglumatlar diňe täjirçilik hasap-fakturasy we harytlaryň gaplanyş sanawy bolany üçin, çalt import etmek üçin zerur wagt we tizlik, harytlary almakdan importa çenli has çalt.Içerki gümrük taýdan resmileşdirmek, adatça, bir-iki günüň içinde bolýar.Harytlar köp bolsa, importy partiýalarda yglan edip bilersiňiz, şonuň üçin köp mukdarda haryt importy ekspress import arkaly hem amala aşyrylyp bilner.Welosipedler zyňylmaga garşy harytlardyr we gümrük taýdan resmileşdirmek kyn, arassalamak we gümrük taýdan saklamak kyn bolar., Biz Hytaýda welosiped importy kwalifikasiýasy bolan ýeke-täk kompaniýa.Locallyerli derejede bellige alyndy we transportdan has çalt ýol açyp, gümrük taýdan resmileşdirmekden öňki we nol barlagdan öňki standartlary geçip biler, şonuň üçin ekspress importyň bahasy Wagt gysga, tizligi çalt we proseduralary ýönekeý.Elbetde, adaty söwda importyndan has gowudyr.Bizi tapsaňyz, satyn alýan awtoulagyňyz ummanyň aňyrsyndaky gapyňyza gelip biler.Bu, maddy-tehniki üpjünçiligimiziň berýän özüne çekijiligi.Nirede.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň