• nybanner

Önümler

Electricokary hilli içerki import we eksport elektrik ulagy agenti

Gysga düşündiriş:

Eksport, önümçiligiň gerimini giňeltmek we önümleriň ömrüni uzaltmak maksady bilen rezident dällere zerur önümleri we hyzmatlary hödürleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Import bilen deňeşdirilende, içerki önümleri ýa-da tehnologiýalary daşary ýurtlara eksport etmegiň söwda häsiýetine degişlidir.Bu etapda ýurtlar hem eksporty höweslendirýärler.Eksport üçin amatly syýasatlar bar, mysal üçin Amazon, Alibaba halkara bekedi we beýleki serhetara elektron söwda platformalary.Eksport arkaly öňe sürülýän halkara CDP-iň ýyllyk ösüşi eksportyň bir görnüşidir.Meniň pikirimçe, eksport haryt ýa-da zähmet hyzmatlary bolup biler.Gysgaça aýdylanda, satyn almak we satmak gatnaşyklary üçin çalşyp boljak ähli maddy ýa-da maddy däl önümler, özygtyýarly ýurduň (ýa-da sebitiň) gümrük (ýa-da serhedi) üsti bilen başga bir özygtyýarly ýurda (ýa-da) iberilýän harytlary satyn almak we satmakdyr. sebit).Gümrük statistikasyna görä, 2012-nji ýylda ýurduň daşary söwda importynyň we eksportynyň umumy bahasy 3866,76 milliard ABŞ dollary bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 6,2 göterim ýokarlandy.Şolaryň arasynda eksport 7,9% ýokarlap, 2049,83 milliard dollar boldy;import ABŞ-nyň 1817,83 milliard dollary bolup, 4,3 göterim ýokarlandy;söwda balansy 48.1% ýokarlap, 231,1 milliard dollar boldy.

Eksport gümrük dellalyny öz içine alýar.Gümrük deklarasiýasy import we eksport harytlaryny iberijini we iberijini, girýän we çykýan transportyň jogapkär adamyny, girýän we çykýan harytlaryň eýesini ýa-da olaryň wekillerini harytlara girmek we çykmak üçin gümrük amallaryndan geçýär. , makalalar ýa-da transport gurallary we şuňa meňzeş amallar.Gümrük işi gümrük gullugyna deklarasiýany, gözden geçirmek üçin resminamalary eltmegi we gümrük gözegçiligini we gözegçiligini kabul etmegi öz içine alýar.Gümrük deklarasiýasy gümrük giriş we çykyş proseduralaryny ýerine ýetirmek üçin zerur baglanyşyklardan biridir.Elektrikli kuwwatly elektrik ulaglary ýaly, 10 ýyllap işewür hyzmatdaşlygymyz üçin öz gümrük dellallarymyz we gümrükhanalarymyz bar.Eksport durnukly, gümrük deklarasiýasy maglumatlary ýönekeý we nol barlag.Exporthli eksport deklarasiýalary önümiň asyl ady bilen edilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň