• nybanner

Önümler

Elektrik welosipedleri pudagynda transporta üns beriň

Gysga düşündiriş:

Halkara gatnawy, bir ýa-da birnäçe ulag serişdesi bilen harytlaryň belli bir ýerden başga bir ýurda belli bir ýere daşalmagyny aňladýar.Halkara gatnawyň köp ýoly bar, şol sanda deňiz gatnawy, demir ýol gatnawy, howa gatnawy, bilelikdäki transport we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Olaryň arasynda umman transporty halkara söwdasynda iň möhüm transport usulydyr.Halkara söwda mukdarynyň üçden iki böleginden gowragy okean transporty bilen daşalýar.Okean daşamagyň artykmaçlyklary uly göwrüm, ýük daşamagyň arzanlygy we deňiz ýollaryna aňsat girmekdir.Şeýle-de bolsa, tizlik haýal we ýelken senesini takyklamak aňsat däl, bu onuň kemçilikleri.

Elektrikli welosipedler we deňagramly welosipedler ýaly ýyllyk daşary ýurt islegi wagtyň geçmegi bilen ýokarlanýar, yssy ýokary galýar we gümrük taýdan resmileşdirmek amatly.Umumy transport wagty, ulanýan şkaflarymyz ýaly bazardaky transportdan azyndan 20 gün çalt boljakdygyna söz berip bileris.Konteýneriň bu görnüşinde durnukly iberiş tertibi, kesgitlenen ýelkenli wagt we durnukly ýagdaýy bar.Saelkeniň tertibi adatça 24 tebigy gün.Arka tarapynda, gümrük taýdan resmileşdirmek gullugymyz gümrük taýdan resmileşdirmegi amala aşyrar.Konteýnerler, kompaniýamyzyň öňki ýük şkaflary, konteýnerleri ilkinji gezek ýygnamak, sökmek we dolandyrmak üçin düzüldi.Olary bir el bilen dolandyrmak üçin öz daşary ýurt toparymyz bar.Gümrük taýdan resmileşdirilenden soň, konteýnerleri daşary ýurt ammarlarymyza alarys.Ahyrynda, ýük awtoulaglarynyň ýerleşdirilmegine ileri tutarys..Umumy wagt çäkleri, ýüklemekden başlap, gol çekmeklige çenli takmynan 50 tebigy gün!Howpsuzlyk we durnukly öz wagtynda elektrik ulaglary pudagy.Elektrik ulaglary pudagynda ýyllyk eksport transport mukdarymyz tutuş Hytaý bazarynyň 30% -ine ýetdi.2020-nji ýylda Şençzhenen hökümeti bize höküm eder.Abraýy we bazary kabul etmek bilen ýokary hilli içerki elektrik ulagy import we eksport gullugynyň hyzmat üpjün edijisi, bu bazar pudagyna has ynamly bolarys.Geliň, degişli ugurlarymyzda bilelikde öňe gideliň we ertiriň has gowy bolmagy üçin bilelikde işleşeliň.Gel, gygyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň