• nybanner

Derňew, Senagat agyry nokatlary

Pes uglerod, daşky gurşawy goramak we sagdyn durmuş düşünjesi ýuwaş-ýuwaşdan her bir öýüň durmuşyna, elektrik welosipedlerine we sagdyn durmuş ýörelgesine aralaşyp, Hytaý elektrik tigirleriniň köp eksport edijisine öwrülýär we her ýyl ýüzlerçe müň welosiped daşalýar. dünýäniň ähli künjeklerine., Jiangsu, Zhejiang, Şanhaý, Şençzhenen, Foshan, Dongguan ýaly önüm öndürijiler hemme ýerde.Jiacheng International, Şençzheneniň Fuyong şäherinde ýerleşýän elektron söwda aragatnaşyk kärhanasydyr.

1
2

11 ýylda döredileninden bäri 11 ýyl ösüş boldy.Ilkibaşdan elektrik ulagy bazaryna üns berdik.Hyzmatdaşlykda 200-den gowrak awtoulag kompaniýasy bar we eksportyň mukdary Hytaý bazaryndaky paýyň 40% -ini emele getirýär., Netijeli, çalt we durnukly iş pelsepesini goldaýarys we 2w + -dan gowrak hytaýly we daşary ýurtly müşderä hyzmat edýäris.Welosiped önümleri zyňylmaga garşy önümlere degişlidigi sebäpli, import etmekde uly päsgelçilik bar.Officialserli welosiped importynyň kärine eýe bolmak we transport çykdajylaryny ep-esli azaldýan we logistika eksportyny has ygtybarly we amatly edýän şeýlelik bilen eksport bilen importyň arasyndaky päsgelçilikleri çözmek üçin ýerli welosiped import kärlerine eýe bolmak we goşulan baha üçin salgydyň resmileşdirmek belgisine eýe bolmak, işgärleri arassalamak kyn boldy. Elektrik toguny eksport edýän ýurtlaryň arasynda welosiped eksporty has ýumşakdyr.Bu, Jiacheng kärhanamyza taryhyň tabşyran tabşyrygy.Şeýle hem, bu wezipäni dowam etdirmäge we has köp daşary ýurtly dostlara has amatly we gülkünç logistika hyzmatlaryny bermäge söz berýäris.

Häzirki wagtda kompaniýamyzyň Angliýa elektrik welosipedleriniň hepdelik eksport mukdary 7w + ýetdi.Zawoddan kompaniýamyza, soň bolsa daşary ýurtly dostlara çenli günleriň sany 50 güne çenli azaldyldy.Dünýädäki üçünji uly port Yantian.Portuň özbaşdak porty bar.Bu, harytlaryň howpsuzlygyny goşmak bilen üpjün edip biljek hyzmatymyzdyr.Zyýan bermezlik biziň jogapkärçiligimizdir.Daşary ýurtly dostlaryň köpelmegi bilen eksport mukdarymyz hem ýylsaýyn 5% ýokarlanýar.Ösüşde daşary ýurtly dostlarymyzyň uly maşgalamyza goşulyp, köp we az mukdarda satyn alyp biljekdigine tüýs ýürekden umyt edýärin.Şeýle hem, size iň çyn ýürekden hyzmat we çyn ýürekden hyzmat ederis.Hyzmatdaşlyk öndürijilerini, satyn alyşlardan başlap, transporta çenli üpjün edip bileris, has gowy tejribe we hyzmat edip bilersiňiz, paýlamak üçin bir bitewi hyzmat modelini hödürläp bileris.