• nybanner

Biz hakda

Şençzhenen Jiacheng International Cargo Co., Ltd.

Gonkongda, Şençzhenen we Guanç Guangzhououda dünýäniň üç sany meşhur portuna bil baglamak,

Gonkongda, Şençzhenen we Guan Guangzhououda dünýäniň üç sany belli portuna bil baglap, Jiacheng Freight onlarça halkara ýük daşaýyş kompaniýasy bilen işewür gatnaşyk saklaýar we köp sanly ýük daşaýan kompaniýalar bilen şertnama ýük şertnamalaryny baglaşýar.Kompaniýamyz, gämi eýeleriniň köpüsi bilen elektron söwda hyzmatdaşlygyny ösdürdi we internetde ýük daşamagy bron etmegi we ýük yzarlamagyny amala aşyrdy.Gämi tertibini gözlemek, bronlamak, tassyklamak, deslapky paýlamak, ýük ýüklemesini taýýarlamak we çykarmak baglanyşyklary onlaýn ýagdaýda amala aşyrylyp bilner.Öňdebaryjy elektron söwda tehnologiýasy we giňişleýin ylalaşylan ýük nyrhlary arkaly “Jiacheng Freight” müşderilere dürli görnüşli gämi eýeleriniň mümkinçiliklerini we çeýe meýilnamalaryny hödürläp biler.

Deňiz importy

“Jiacheng Freight” içerki import edijilere deňeşdirip alanyňda doly daşary ýurt agentlik tory arkaly import deňiz hyzmatlaryny berip biler.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda gidýän portda konteýner daşamagy tertipläň we FCL-i eltip bermek, gaplamak we paýlamak, gümrük deklarasiýasy we gözden geçirmek, içerki maksat portunda gury ýer we howa gatnawy ýaly hyzmatlary beriň.

Deňiz importy

“Jiacheng Freight” köp sanly içerki we daşary ýurt gämi eýeleri, agentlik düzgünnamalary bilen hyzmatdaşlyk edýär we köp sanly ýüküň Hytaýdan dünýäniň beýleki ýerlerine daşalmagyny üpjün edýär.

Agent ibermek goldaw hyzmatlary

iacheng Freight müşderilere tirkeg hyzmatlaryny, haryt barlaglaryny we gümrük deklarasiýalaryny bir gezeklik hyzmatlar bilen üpjün edýär.

0877fca1cf2d40c89b7a4464df069316

Konteýner transporty (FCL):Gonkongyň, Şençzheneniň we Guan Guangzhououyň üç esasy halkara portunyň dykyz gämi gatnawyndan peýdalanyp, içerki tirkegler, Hytaý-Gonkong tirkegleri we bargea iýmitlendiriji hyzmatlary bilen enjamlaşdyrylandyr.“Jiacheng Freight” meýilnamanyň talaplaryna näçe berk bolsa-da, müşderilere Çiwan, Yantian, Huangpu, Gonkong ýaly çeýe we dürli görnüşleri hödürläp biler;dürli ýük daşaýan kompaniýalar, mysal üçin WANHAI, CHINA SHIPPING, CMA, NORASIA, P&O, KMTC, MAERSK, COSCO, PIL, MSC we ş.m.Duşenbe gününden ýekşenbe gününe çenli dürli kesiş döwürleri.

LCL (LCL):“Jiacheng Freight” Şençzhenen, Gonkong we Guanç Guangzhouou şäherlerinden dünýäniň esasy portlaryna we içerki nokatlaryna LCL hyzmatlaryny bermek üçin birnäçe iri logistika kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk edýär.Müşderileriň isleglerine we harytlary gümrük taýdan resmileşdirmegiň kynlygyna, Şençzheneniň, Gonkongyň we Guan Guangzhouou gümrükhanasynyň aýratyn amal tapawutlary bilen birlikde, LCL harytlarynyň daşalmagy we gümrük deklarasiýasy harytlaryň üpjün edilmegi üçin çeýe tertipleşdirilip bilner. iň arzan bahadan barmaly ýerine arkaýyn eltip bolýar.